logo
استمنا نوجوانان

موضوع : استمناء نوجوانان
یکی از چالش های خانواده ها  و نگرانی های آنها در مورد استمناء نوجوانان میباشد . در این مورد دیدگاه های متفاوتی وجود دارد . چون در این مورد خاص  احتمال دست یابی نوجوانان به این بخش وجود دارد لذا بهتر است نکات لازم را بصورت خصوصی و حضوری از مشاور بخواهید.

بازگشت