logo
ده نوع رابطه که سرانجامی نخواهد داشت.

ده نوع رابطه که سرانجامی نخواهد داشت :

رابطه ای که در آن بیش از آنچه نامزدتان به شما عشق می ورزد، شما به او عشق می ورزید
رابطه ای که در آن کمتر از آنچه نامزدتان به شما عشق می ورزد، شما به او عشق می ورزید
رابطه ای که در آن عاشق توانایی های بالقوه نامزد خود هستید
رابطه ای که در آن به نامزد خود به عنوان یک الگو و آموزگار چشم دوختید.
رابطه ای که در آن به دلایل بیرونی شیفته نامزد خود شده اید
 رابطه ای که در آن شما و نامزدتان از تفاهم جزئی برخوردار هستید
 رابطه ای که در آن نامزدتان را از روی سرکشی و عصیان انتخاب کرده اید
 رابطه ای در آن نامزدتان را به عنوان عکس العملی در برابر نامزد قبلی تان انتخاب کرده اید
رابطه ای که در آن ماموریت نجات نامزدتان را به عهده دارید.
رابطه ای که در آن نامزدتان در دسترس شما نیست.
نکته مهم
اگر پس از آنکه این مطلب را خواندید، گمان می کنید در یکی از این ده نوع رابطه هستید، سعی کنید کمک بگیرید، با خانواده و یا دوستان نزدیک خود صحبت کنید، نزد مشاور یا روان شناس بروید تا به شما کمک کند بفهمید که آیا عاقلانه است به رابطه تان ادامه دهید یا باید به رابطه تان خاتمه دهید.

بازگشت