logo
عمدی بودن جوابهای گستاخانه در نوجوانان

 
عمدی بودن جوابهای گستاخانه در  نوجوانان
پرسش:بچه ام در برخی از  مواقع چنان گستاخ و بی ادب میشود که یک مشت بد و بیراه،لیچار و حرفهای نامربوط و زننده را متوجه ام میکند مسئاله ای که سبب تشدید ناراحتی و رنجش من میشود این است که این یاوه های بچه ام عمدی بوده و او آگاهانه از  این الفاظ رکیک به عنوان یک سلاح استفاده میکند سوال این است که شیوه های توقف این گستاخی چیستند؟
نکته تامل برانگیز: مطلبی که در  این رابطه باید بدان توجه شود که نوجوانانیکه هنوز  به مهارتهای تعاملاتی و اجتماعی آراسته نشده اند در جریان آزمایش و خطا مرتکب گناهانی از این دست شده و این نوجوانان هنوز نمیتوانند احساسات واقعی خود را بیان کنند بنابراین اشتباه این نوجوانان قابل درک است ولیکن اگر نوجوانان بزرگتر مرتکب این خطای بزرگ شوند در آن صورت باید بدون درنگ این نوجوانان گستاخ سرجایشان نشانده شوند.
راهکارهای پیشنهادی
1. زمانی که شاهد گستاخی فرزندتان نسبت به دوستش یا خود شما میشوید اشتباه و گناهش را به وی گوشزد کرده و از وی بخواهید که از دوستش عذرخواهی کرده و بطور کاملا محسوس مراتب پشیمانی خود را نسبت به اشتباهش ابراز دارد.روشن است که در این حالات همراهی شما گریز ناپذیر بوده و باید جهت ادب باوری فرزندتان از هیچ تلاشی رویگردان نباشید.از طرف دیگر اگر گستاخی عمدی کودک تداوم داشته باشد باید با اعمال مجازاتهایی نوجوان ادب گریزتان را وادار به تسلیم کنید.
2. و دست آخر اینکه باید به دنبال عوامل اثرگذاری باشیدکه سبب ساز این نوع گستاخی در فرزندتان شده است برای مثال ممکن است که فرزند شما تحت تاثیر اخلاق و رفتار بد دوست نابابش باشد همینطور ممکن است که نوجوان شما تحت تاثیر بدآموزی های برنامه های خاص تلویزیون و یا برخوردهای برادرش قرارگرفته باشد. روشن است که این کیفیات آشکارا برروی حرکات و سکنات و گفتار نوجوان اثر میگذارد بنابراین جهت گشودن ریشه ای این مشکل شما باید با عوامل ایجادکننده این مساله برخورد کرده و با از بین بردن این تاثیرات سبب رفع این مشکل در فرزندتان شوید.
 

بازگشت