logo
لاف زدن نوجوان

لاف زدن نوجوان
پرسش: بچه ام شدیدا اهل لاف زدن و قمپز در کردن است.برای مثال به کرات به دوستانش میگوید که او در هر کاری برتر و بهتر از دیگران است و این مسئله اسباب ناراحتی ام شده است و نگرانیم این است که این ویژگی زننده سبب دفع دوستانش شود. سوالم این است که چگونه میتوانم این ویژگی را دور سازم؟
نکته ی قابل توجه: واقعیت این است که این مسئله ناشی از عدم امنیت و ناخودپذیری کودک میشود که این امر نیز مرتبط با کاستی های مهرورزانه میباشد.بنابراین کودک از طریق لاف زدن تلاش میکند که ویژگی های خود پزیرانه اش را تقویت کند تا ازین طریق احساس ارزش و اهمیت نماید.پس جهت رفع مشکل باید ریشه های مسئله توجه کافی شود.
نکات قابل توجه :
1-همانطور که گفته شد در بروز این مسئله کاستی های عشق محورانه نمود آشکاری دارد.به زبان ساده تر نوجوان مبتلا باید در معرض عشق درمانی قرار گیرد.روشن است که این مسئله لازمه های خاص خود را طلب میکند که از جمله انها میتوان به دوست داشتن غیرمشروط اشاره کرد. فرضا ویژگی ها و توانمندی های خاص نوجوان نباید سبب عشق ورزیدن شما به نوجوان شده و نوجوان باید به خاطر خودش و به صرف بچه بودن از عشق و علاقه ی شما برخوردار باشد.باین معنی که برتری و ممتازیت نوجوان در رشته خاصی نباید سبب ساز عشق نمایی شما نسبت به او شود.
2-هیچ گاه در میان جمع همسالانش به مشکل لاف زنی بچه تان اشاره نکرده و در صدد اصلاح اضهاراتش برانیایید,چون این مسئله بیش از گذشته احساس خود پذیرش را متزلزل میکند.بنابراین  زمانی که با فرزندان خلوت میکنید این مسئله را به وی گوشزد کنید و بازتاب های منفی این نوع خود برتر پنداری را به وی خاطر نشان سازید.به زبان ساده تر ,به وی تفهیم کنید که این برخورد سبب دفع و گریز دوستانش میشود.
3- باید دانست که انسان از توان و توانایی مشخصی برخودار بوده و فرد نمیتواند پیش از میزان تواناییش از خود متوقع باشد.بنابراین نوجوانتان را وارد مسابقات چندگانه رقابتی نکنید چون این امر سبب میشود که نتواند که به نتایج مورد نظرش در این رقابت ها دست یافته و بدین علت جهت جبران ناتوانی های خود متوسل به لاف میشود.
 

بازگشت