logo
چگونه کارهایی انجام میدهیم که خودمان متوجه آن نیستیم؟

حتما بار ها برایتان اتفاق افتاده که از منزل تا محل کار  را رانندگی کرده و اتومبیلتان را در جای مناسبی پارک میکنید و ناگهان متوجه میشوید هیچ چیزی از مسیر را که رانندگی کرده اید به یاد ندارید.یا پس از این که از حمام بیرون آمدید ناگهان متوجه میشوید تمام بدنتان را به خوبی نشسته اید اما چیزی به خاطر نمی آورید.شما مانند یک خلبان اتوماتیک تمام کارها را انجام داده اید اما خودتان متوجه نشده اید.دانشمندان برای کشف این پدیده آزمایش های متعددی انجام داده اند تا در نهایت سرنخ را در مغز یافتند.
ملکه پروانه ها مغزی کوچکتر از یک سر میخ دارد اما با این حال مسافتی بیش از 3000 کیلومتر را بدون اشتباه به مقصد مورد نظرش سفر میکند پس چندان عجیب نیست که مغز بزرگ انسانها آنها را بدون اینکه خودشان کاملا اگاه باشند از منزل به محل کار یا برعکس راهنمایی کند.تکرار رفتار ها و اعمال بسته ای از اطلاعات در مغز ذخیره میکند که با گذشت زمان و پس از چندین بار تکرار این امکان را فراهم میسازدتا فرد بدون این که خودش متوجه باشد رفتار و اعمال مشابهی را تکرار کند در شرایط عادی ما از اطلاعات این بسته ها استفاده کرده و هم زمان با تغییراتی که در محیط پدید می آید کارهایی را انجام میدهیم اما زمانی که امور کاملا بدون تغییر باشند مغز میتواند کارها را طبق اطلاعات ذخیره شده مجددا تکرار کند.

بازگشت