logo
پرسشنامه بررسی نبوغ و استعداد

 
برای هریک از اقلام موجود در فهرست , بررسی کنید که :
1-آیا رفتار مربوطه هرکز دیده نمیشود (یک نمره)
2-آیا رفتار مربوطه به ندرت دیده میشود (دو نمره)
3-آیا رفتار مربوطه گهگاهی دیده میشود؟(سه نمره)
4-آیا رفتار مربوطه کم و بیش اغلب اوقات دیده میشود؟(چهار نمره)
5-آیا رفتار مربوطه اکثر اوقات دیده میشود؟(پنج نمره)
 
1-هم بازی های بزرگتر را ترجیح میدهد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
2-با بزرگسالان خوب کنار می آید.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
3-همراهی بزرگسالان را به همراهی هم سن و سالها ترجیح میدهد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
4-از خواندن کتاب های مرجع , زندگی نامه و سرگذشت لذت میبرد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
5-کنجکاو و فضول است.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
6-واژگان گسترده ای را بلد است و مورد استفاده قرار میدهد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
7-از زبان با فصاحت و غنی استفاده میکند.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
8-از مطالعه لذت میبرد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
9-آگاهی زیاد دارد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
10-حافظه ای عالی دارد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
11-ذخیره ی اطلاعاتی وسیعی دارد. هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
12-شمی قوی در  باره ی زمان دارد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
13-به سرعت و اسانی یاد میگیرد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
14-دقیق است و جزییات را مورد استفاده قرار می دهد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
15-به سرعت و به آسانی  به پاسخ میرسد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
16-پاسخ هایش دقیق و مناسبند.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
17- رابطه ی علت و معلول را به سرعت میفهمد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
18-مدرسه و یادگیری را دوست دارد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
19-به سرعت و به آسانی افکار دیگران را میفهمد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
 
20-میتواند آموخته های خود را از وضعیتی به وضعیت دیگر اعمال دهند.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
21کارهایی که شروع کرده تمام میکند.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
22-بسیار دقیق و منظم است.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
23-انرژی ذهنی و جسمانی دارد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
24-پشتکار دارد و پرکار است.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
25-انگیزه ی شخصی نیرومندی دارد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
 
26-میتواند جداگانه کار کند.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
27-بسیار رقابت طلب است.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
28-موازین شخصی بالایی دارد
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
29-درکی قوی نسبت به علامت دارد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
30-از حل معما و بازی فکری لذت میبرد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
31-عقل سلیم دارد.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
32-نمرات او در دبیرستان بالای 18 است.
هرگز
به ندرت
گهگاه
اغلب
تقریبا همیشه
31-میزان هوش بهر (اگر بالای 150 است 6 نمره دهید)
هرگز110
به ندرت120
گهگاه130
اغلب140
تقریبا همیشه150

بازگشت