logo
ورود بانوان به استادیوم ها

اگز زن مسلمان سوری حق ورود به ورزشگاه دارد زن ایرانی هم دارد.در تاریخ 28 اسفند 1396 طرح عملی ورود بانوان به ورزشگاه ها که توسط حمید رضا اشرفی پژوهشگر روانشناس و فعال اجتماعی تهیه شده بود به معاونت بانوان وزارت ورزش با شماره 6/43968 تقدیم شد.ارزو داریم این شروع یک حرکت مدنی مسالمت امیز و بر پایه اصول شرعی و قانونی برای رفع تبعیض زن و مرد باشد و بانوان ایران زمین این عیدی را از ما بپذیرند

بازگشت