logo
آزمون CAT

معرفي آزمون برای اولین بار پروفسور هنري موري آزمون اندر يافت موضوع برای بررسي وضعيت شخصيت جوانان و بزرگسالان ابداع نمود. در 1949 پروفسور لئو پولد بلاك با الهام از كار او از يكي از نقاشان كتاب هاي كودكان خواست كه تصاويري را بر اساس پيشنهادهاي ارائه شده بكشد و چند تصوير نيز به ميل خويش ترسيم نمايد: خانم لامونت هجده تصوير كشيد كه برخي كمابيش داراي حالت انساني و برخي كاملاً به حالت حيواني بود. اين تصاوير توسط پروفسور بلاك و چند روانشناس ديگر كه همگي در استفاده از آزمونTAT تجربه كافي داشتند در مورد كودكان به كار گرفته شد.اين متخصصان نتايج آزمون ها، اطلاعات اضافي راجع به زمينه‌هاي زندگي كودكان و هم چنين دريافت هاي خود از مسائل كودكان مورد مطالعه را به آقاي بلاك عرضه كردند. پس از بررسي نتايج به دست آمده تعداداين تصاوير به ده عدد كاهش يافت. به طور کلی آزمون اندر يافت موضوع در كودكان(CAT)داراي ده تصوير از حيوانات است كه در حالت هاي رفتاري شبيه به رفتار انسان تهيه شده‌اند و به منظور تشخيص مسائل رواني  واختلالات عاطفی كودكان در زمينه‌هاي مختلف به كار مي‌رود.اين آزمون يك متمم نيز دارد كه CAT-S ناميده مي‌شود و شامل ده تصوير اضافي راجع به مسائل ساده تري از قبيل : بازي، مدرسه، بيماري جسمي و غيره است. آزمون ديگري با محتويCAT   ولي با تصوير انساني نيز ساخته شده است كه  CAT-H نام دارد. ويژگي ها واهداف  بيشترين استفاده اين آزمون براي پسران و دختران خردسال سه تا ده ساله است. CAT آزموني است فرافكن Projective))كه پروفسور بلاك ترجيح داده است آن را آزمون اندر يافت(Apperception)بنامد كه به معناي «روش بررسي شخصيت با مطالعه معني‌دار بودن پوياي تفاوت هاي فردي در دريافت محركهاي هنجار شده» است. اين آزمون كودكان همان روشي را به كار مي‌برد كه آزمون پروفسور موري براي جوانان و بزرگسالان(TAT) و آزمون تصويري سايموندز براي نوجوانان Symonds Picture-Story Test (يا SPST) به كار گرفته است. آزمونCAT براي فهم چگونگي ارتباط كودك با مهمترين افراد و كشش هاي اوست. تصاوير آزمون وسيله‌اي است براي برانگيختن پاسخ هاي كودك در مورد: - مشكلات تغذية كودك بطور اخص و مشكلات دهاني كودك بطور اعم - بررسي مشكلات مربوط به رقابت و درگيري با برادر و خواهر - آشكارسازي طرز تلقي نسبت به پدر يا مادر و چگونگي اندريافت كودك از آنان - وقوف به رابطة كودك با والدين به عنوان يك زوج در خانواده‌ـ يا در اصطلاح فني، عقده اوديپ و اوج گيري آن در مهم ترين صحنه يعني تخيلات كودك هنگامي كه آنان را در رخت خواب مي‌بيند. -اين آزمون هم چنين در پي آن است كه خيال پردازي هاي كودك درباره پرخاشگري، پذيرفته شدن در دنياي والدين، ترس از تنها بودن درشب و احتمال خود ارضايي، رفتار در توالت و واكنش والدين در مقابل آن را آشكار نمايد.آزمون هم چنين مي خواهد كه ساختمان رواني كودك و روش پوياي وي در برخورد با مسائل رشد وپاسخگويي به آن ها را تعيين نمايد. تحليل رفتار فرافكن معمولاً متوجه اين مسأله است كه فرد «چه چيزي» را مي‌بيند و مي‌انديشد در حالي كه ملاحظات توصيفي رفتار توجه به اين مسأله دارد كه فرد «چگونه» مي‌بيند و مي‌انديشد. به اين جهت به نظر مي‌رسد كه آزمون CAT در تعيين عوامل پويا و سازمان دهنده شخصيت كه ممكن است به رفتار و مشكلات كودك در گروه و در مدرسه و كودكستان و خانه ارتباط داده شود، كاربرد كلينيكي دارد. اين آزمون براي روان پزشك، روانشناس، متخصص روانشناسي تربيتي، مددكار اجتماعي ومشاورتربیتی ابزار كار مهمي است و حتي ‌مي‌توان آن را به عنوان تكنيكي در بازي مستقيماً براي درمان به كار گرفت. يعني پس از آن كه كودك پاسخ عمومي به تصاوير را ارائه كرد، مي‌تون از اين پاسخ ها فراتر رفت و به گفتگو جنبه بازي گونه داد و تعبير و تفسيرهاي لازم را به عمل آورد. يكي از كاربردهاي مهم آزمونCAT، استفاده از آن در پژوهش هاي مربوط به رشد كودك و چگونگي شكل‌گيري شخصيت اوست. مثلاً اگر هر شش ماه يك بار اين آزمون را در مورد كودكان از سه سالگي به بعد به كار ببريم بهتر مي‌توانيم به سازمان شخصيت و مسائل رشد رواني آنان پي ببريم.

بازگشت